طرح درس هندبال
نویسنده : عصمت رشید - ساعت ۱:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/٥
 

همکاران محترم جهت آشنا یی، نمونه ای از طرح درس کلی هندبال گروه آموزشی تربیت بدنی متوسطه فراهم نموده لطفا مشاهده نمایید


طرح درس کلی رشته هندبال

 

جلسه

موضوع درس

روش اجرا

تعریف ضربه

نکات اصلی

اشتباهات رایج

1

آشنایی با توپ
( هندبال )

- دانش آموزان با دردست گرفتن توپ و آشنا شدن با حجم و اندازه و وزن توپ آنرا به سمت بالا پرتاب کرده و دریافت می کنند.

- توپ را بر روی زمین قل داده و دوباره می گیرند .

- توپ را دور کمر چرخانده ... دور زانوها چرخانده .

- توپ را با یک دست گرفته و به همه جهات بچرخانند.

 

- بهتر است که توپ به تعداد دانش آموزان موجود باشد .

- دانش آموزان از لباس مناسب ورزشی استفاده کنند ( بلوز و شورت ورزشی )

- توپ ها از وضعیت استاندارد برخوردار باشد ( سایز توپ برای رده سنی دبیرستان 2 باشد )

 

2

آموزش دریبل

- با آرنج خم توپ را بطرف زمین هل داده شود.

- از مفصل مچ دست و آرنج بیشتر باید استفاده شود.

- با هردو دست حرکت انجام شود.

ارتفاع توپ باید کنترل شود که توپ پس از برگشت از زمین تا حد کمر بالاتر نیاید.

- به دانش آموزان توصیه شود که آنها رو به بالا و به توپشان نگاه نگنند.

- از حالت نشسته به توپ ساکن ضربه زده و توپ را از زمین بلند کنند با ( دریبل زدن )

- دریبل آموزش داده شده را در حالت دویدن اجرا کنند.

رد و بدل کردن توپ مابین زمین و دست بازیکن

- توپ جلوتر از بدن به زمین برخورد کند .

- دانش آموزان به توپ نگاه نکنند.

- ضربه زدن به توپ

- نگاه کردن به توپ

- با دو دست دریبل نزنند

- محل توپ

- پس از قطع دریبل دوباره اقدام به دریبل کردن

 

 

 

 

جلسه

موضوع درس

روش اجرا

تعریف ضربه

نکات اصلی

اشتباهات رایج

3

آموزش پاس و دریافت

- دانش آموزان دو به دو روبروی یکدیگر ایستاده و هر دو نفر یک توپ در اختیار داشته سپس با دست قوی تر و گذاشتن پای مخالف در جلو اقدام به ارسال توپ به طرف یار خود می کند.

- از چرخش کمر، کتف ، آرنج و مچ دست استفاده می شود .

- توپ باید مسیر مستقیم و بدون قوس به طرف سینه یار ارسال شود .

- مچ دست در انتها باید شکسته شود و دست به دنبال توپ کشیده شود ( ادامه حرکت )

- دست مخالف در هنگام پاس به طرف عقب حرکت کند .

رد و بدل شدن توپ مابین دو نفر به منظور زودتر رسیدن به دروازه حریف

- دست و پای مخالف

- رعایت اصل

- کشیدن شدن دست به دنبال توپ

توپ به سمت سینه یار هدایت نمی شود.

 

دریافت کردن

- دریافت با هردو دست به طوری که شست ها در پشت توپ قرار گرفته و بقیه انگشتان باز می باشد.

- در هنگام دریافت کردن یک پا به سمت عقب حرکت کرده وتوپ را دریافت می کنیم .

 

 

 

 

کنترل مستقیم و گرفتن توپ

- فاصله دو دست از همدیگر خیلی زیاد نباشد که توپ در هنگام دریافت کردن از دست رها شود.

ثابت ایستادن و حرکت نکردن به سمت عقب در هنگام دریافت توپ

 


 

 

جلسه

موضوع درس

روش اجرا

تعریف ضربه

نکات اصلی

اشتباهات رایج

4

انواع پاس

1- پاس سرعتی ( کوتاه)

2- پاس قوسی ( بلند )

3- پاس زمینی

پاس سرعتی

- دانش آموزان دو نفر دونفر به فاصله 4 متر روبروی همدیگر ایستاده و توپ را مستقیم به طرف سینه یار پرتاب کرده

- دانش آموزان دو نفر دونفر در طول زمین هندبال حرکت کرده و در حین راه رفتن به یکدیگر پاس کوتاه می دهند این تمرین در برگشت با دست مخالف اجرا می شود .

پاس قوسی

- در روی خطوط طولی زمینی دانش آموزان می ایستند و توپ را با قوس زیاد به طرف یکدیگر پرتاب می کنند ( فاصله 20 متر)

پاس زمینی

- به فاصله 6 متر روبروی یکدیگر ایستاده وتوپ را در   یار روبرو به زمین زده به طوری که توپ مستقیم به طرف سینه یار هدایت شده و دریافت شود .

رد و بدل شدن توپ مابین دو نفر

 

 

مسیر توپ کاملاً مستقیم و موازی با زمین باشد .

 

 

 

 

 


قوس توپ به اندازه کافی و متناسب با فاصله دو یار از همدیگر باشد .

 

 

توپ حتماً در فاصله  یار به زمین برخورد کند.

 

 

توپ به سمت سینه یار هدایت شود و دریافت ناقص انجام گیرد

 


 

 

 

جلسه

موضوع درس

روش اجرا

تعریف ضربه

نکات اصلی

اشتباهات رایج

5

مابقی پاسها

4- پاس پشت

5- پاس بالای سر

6- پاس مچ

پاس پشت

- فراگیر توپ را بوسیله پنجه ها در اختیار گرفته پشت کمر برده و با حرکت مج دست به سمت داخل توپ را به یاری که به موازات خود ایستاده است می فرستد.

پاس بالای سر

این نوع پاس در هندبال امروزه متداول نیست .

 

پاس مچ

-فراگیر با چرخش خارجی مچ دست به اندازه 180 درجه به سمت خارج بدن توپ را به بازیکن کناری خود می فرستد.

 

رد و بدل شدن توپ مابین دو نفر

 

 

 

مسیر  موازی با زمین حرکت کند .

 

 

 

 

 

 

 

توپ موازی با زمین حرکت کند.

 

 

توپ به سمت پای بازیکن پاس داده می شود.

 

 

 

 

 

توپ از مسیر اصلی خود منحرف شده و به سمت بالاتر یا پایین و یا طرفین حرکت کند

 

 

نکته :  در تمام انواع پاسها فراگیر با هر دو دست تمرین کند .
 

 

 

موضوع درس

روش اجرا

تعریف ضربه

نکات اصلی

اشتباهات رایج

انواع شوتها

الف) شوت ثابت

- فراگیر توپ را دردست گرفته پای مخالف دست پرتاب را جلوتر گذاشته و با چرخش کمر به سمت عقب توپ را به سمت عقب برده و دست کاملاً باز و با چرخش سریع کمر و قدرت کتف توپ را به طرف روبرو پرتاب می کند.

- با هردو دست تمرین شود .

پرتاب سریع توپ به سمت دروازه حریف برای کسب امتیاز

قدرت در شوت

سرعت در شوت

دقت در شوت

- رها شدن توپ از پهلو بطوری که دست توپ را تا آخرین لحظه هدایت نکند.

- حرکت آرنج از سمت پایین به طرف جلو

ب ) شوت سه گام

- ابتدا بازیکن بدون توپ ایستاده و با توجه به دست پرتاب آموزش سه گام که برای دست راستی ها چپ راست چپ و برای دست چپی ها راست چپ راست می باشد را تمرین می کند . بهتر است جای پای فراگیر را در ابتدا علامت گذاری کرده و خود  فراگیر با خواندن چپ پا راست چپ راست پرش کرده و تمرین کند سپس این حرکت با توپ انجام گیرد.

پرتاب سریع توپ با استفاده از گامها و پرش به سمت دروازه حریف برای کسب امتیاز

- قدرت در شوت

- سرعت در شوت

- دقت در شوت

- رانینگ کردن

- کمتر از سه گام برداشتن یعنی روی پای موافق بلند شدن

ج ) شوت در حال حرکت

فراگیردر حال حرکت و دویدن باشد و توپ را گرفته و بدون اینکه پرش کند در همان حال توپ را به سمت دروازه شوت می کند.

پرتاب توپ به سمت دروازه حریف بدون پرش

 

رانینگ کردن

د ) شوت
|شیرجه ای

این شوت برای بازیکنان خط و همچنین در موقع پرتاب پنالتی استفاده می شود به این صورت که بازیکن پای مخالف را جلو قرارداده و در موقع پرتاب بدن را به سمت جلو خم کرده و با حالت شیرجه به طرف زمین حرکت می کند و در این موقع قبل از اینکه دستها تکیه گاه بدن بروی زمین شود توپ را رها می کند.

پرتاب توپ به سمت دروازه حریف بدون پرش

شیرجه زدن پس از رها شدن توپ

قبل از رها شدن توپ از دست بازیکن خود را به داخل محوطه دروازه بیندازد
موضوع درس

روش اجرا

تعریف ضربه

نکات اصلی

اشتباهات رایج

هـ ) شوت زیر

 

 

 

 

 

- فراگیر بجای اینکه توپ را بطور معمول شوت کند دست را به سمت پایین برده بطوری که بدن نیز کمی به سمت پایین خم شده و حدوداً از نزدیک زانوی بازیکنان حریف توپ را به سمت دروازه روبرو پرتاب می کند.

- در مواقعی که دفاع بلند قد بوده و زدن شوت پرشی و شوت روی سر مشکل می باشد این نوع شوت استفاده می شود .

 

 

 

 

 

 

 

پرتاب توپ به سمت دروازه حریف و کسب امتیاز

فریب دادن مدافعین به طوری که ابتدا شوت بالای سر را نشان داده و سپس خیلی سریع خم شده و شوت زیر را اجرا می کند .

 

 

نکته : این شوت حتماً در سالن ها و زمین هایی که قابلیت ارتجاع داشته و آسفالت نباشد باید آموزش داده شود و گرنه سبب آسیب دیدگی وترسیدن فراگیران از حرکت می شود .

 

 

 


 آموزش سیستم های دفاعی

 

0-6    این نوع سیستم دفاعی مواقعی که تیم روبرو شوت زن روی سر نداشته و بیشتر با خط زن یا با برش از میان مدافعین سعی در کسب نتیجه می کند که همه مدافعین روی خط منطقه دروازه قرار می گیرند .

1-5   در این نوع سیستم دفاعی یک بازیکن بیرون از منطقه دروازه بان قرار گرفته و بازیکنانی که شوت روی سر می زنند را دفاع می کند و پنج نفر بقیه روی خط دفاع
            می کنند .

2-4   در این نوع سیستم دفاعی دو بازیکن بیرون از منطقه دروازه بان قرار گرفته و بازیکنانی که شوت روی سر می زنند را دفاع می کند و چهار نفر بقیه روی خط دفاع
          می کنند.

3-3   در این نوع سیستم دفاعی سه بازیکن بیرون از منطقه دروازه بان قرار گرفته و بازیکنانی که شوت روی سر می زنند را دفاع می کند و سه نفر بقیه روی خط دفاع
          می کنند.

 

آموزش سیستم های حمله ای

 

1-5     یک بازیکن بعنوان خط زن ما بین مدافعین حریف روی منطقه دروازه فعالیت می کند و 2 بازیکن بعنوان گوش -2  بازیکن بغل و یک بازیکن بعنوان توپ پخش کن فعالیت می کند.

2-4  دو بازیکن بعنوان خط زن مابین مدافعین حریف روی منطقه دروازه فعالیت می کند و 2 بازیکن بعنوان گوش -2 بازیکن دیگر در وسط بعنوان توپ پخش کن فعالیت  

         می کنند .

 

 

 آموزش دروازه بان

برای آموزش دروازه بان ابتدا باید به دروازه بان آموزش داده شود که با استفاده از دستها و پاها توپ را دفع کرده و احتیاجی به شیرجه زدن نمی باشد . دروازه بان همیشه دستها را بالا نگه داشته و با حرکت پا حالت نیم قوس بین دو میله در جهت توپ حرکت می کند . برای آموزش دروازه بان بهتر است با زدن ضربه های مختلف به گوشهای دروازه و جاهای مختلف عکس العمل دروازه بان را بالا برد . دروازه بان رو به دیوار با فاصله یک متری از دیوار می ایستد و با زدن ضربه به دیوار توسط مربی سعی در دفع توپ می کند. افراد قد بلند ، چابک و کسانی که سرعت عکس العمل بالایی دارند برای پست دروازه بانی بهتر است انتخاب شوند .

 

بازی و آموزش قوانین

هر تیم شامل 14 بازیکن که یک نفر بعنوان دروازه بان و 6 نفر دیگر بازیکن داخل زمین و 7 نفر دیگر بعنوان بازیکنان ذخیره می توانند در هر موقع بدون هیچگونه محدودیتی با رعایت قوانین تعویض از کانال منطقه تعویض تیم خود به داخل زمین وارد شوند.

در این بازی رانیینگ و دبل تخلف محسوب شده و فقط خطاهای اخطار 2 دقیقه ، دیسکالینه ، اکسکلود EXCLOD و امتیازات ، تایم اوت ها دربرگه منشی ثبت می شود.

موقع پرتاب اوت باید حداقل یک پای بازیکن با خط اوت تماس داده باشد موقع زدن ضربه نباید پای بازیکنان خط منطقه دروازه را لمس کند . خوردن توپ به زیرزانو تخلف محسوب می شود .

زمان بازی دو وقت 30 دقیقه برای بزرگسالان ( 16 سال به بالا) و دو وقت 25 دقیقه ای برای جوانان و زنان و دو وقت 20 دقیقه ای برای نوجوانان که استراحت مابین دو نیمه همه رده های سنی 10 دقیقه می باشد .

اندازه زمین 20 × 40 متر و اندازه دروازه 3×2 متر و سایز توپ برای مردان 425 تا 475 گرم و 58 تا 60 سانتی متر محیط آن سایز 3

سایز توپ برای خانمها 325 تا 375 گرم و 54 تا 56 سانتی متر محیط آن سایز 2

 

گروه آموزشی تربیت بدنی دوره متوسطه

 

 


 
comment نظرات ()